HET NUTTIGE AAN HET AANGENAME KOPPELEN

VERZEKERINGSKRINGEN

“Verzekeringskringen: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?” Omdat Vlaanderens bekendste reporter met zijn verfomfaaide, grijze karakterkop en doorleefde stem, steeds gehuld in een bruine leren jekker, deze verenigingen nooit heeft opgezocht en in z’n eigengereide stijl heeft ondervraagd, deed Vrijuit het voor u.

Hoe lang bestaan jullie ondertussen en wat was destijds de drijfveer om jullie, afgezien van vriendschapsbanden, formeel te verenigen? De Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen werd opgericht op 18 april 1974 op initiatief van een aantal prominente personen uit de verzekeringssector, onder voorzitterschap van Stichter-Voorzitter Paul Fierens. Het is een ontmoetingsplaats voor makelaars, leidinggevende personen bij verzekeraars en bedrijfsleiders uit activiteiten met een sterke connectie met het verzekeringswezen. De belangrijkste drijfveer van de Antwerpse Kring was en is nog steeds het aangaan van en versterken van de relaties tussen de verschillende actoren uit de Antwerpse verzekeringswereld. Hoe is jullie vriendenkring bestuurlijk georganiseerd? De Kring wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die de vergaderingen organiseert, de jaarlijkse bijdrage vaststelt en int, de fondsen beheert en de bevoegdheden uitoefent. De Raad bestaat uit een voorzitter en een ondervoorzitter en ten minste drie leden, en wordt gekozen voor de duurtijd van één jaar. De functies van voorzitter en ondervoorzitter worden afwisselend uitgeoefend door een lid dat de verzekeringsmaatschappijen en een lid dat de verzekeringsproducenten vertegenwoordigt. Hoe kan men lid worden van jullie vriendenkring en welke rechten, plichten en voordelen brengt een lidmaatschap met zich mee? Met hoeveel zijn jullie inmiddels? Een kandidatuur vereist een formele aanvraag. Dit document (website) moet ingevuld worden en opgestuurd worden naar het bestuur. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de kandidatuur dan besproken en wordt de kandidaat van de beslissing op de hoogte gebracht. Elk lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan iemand anders binnen het bedrijf of organisatie. Wie zijn jullie leden en uit welke regio’s zijn deze voornamelijk afkomstig? Uit de provincie Antwerpen. Op welke activiteiten wordt door de leden nog steeds met veel animo teruggeblikt en welke veelbelovende activiteiten staan er geagendeerd? Gezien de vele attractieve gastsprekers bij sterk uiteenlopende onderwerpen, kunnen we steeds terugblikken op fijne, interessante bijeenkomsten. Hierbij denken we aan bvb Theo Francken, Boudewijn Van Spilbeek, Willy Claes, Gert Peersman, Charlotte De Vos, ... Op 27/09 vrolijkten Warre Borgmans en Lou Roman de partneravond nog op. Meer info op www.antwerpsekring.be.

Hoe lang bestaan jullie ondertussen en wat was destijds de drijfveer om jullie, afgezien van vriendschapsbanden, formeel te verenigen? De Koninklijke Kring van Verzekeraars van België (KKVB) heeft tot doel een belangrijk forum te zijn voor de Belgische verzekeringssector. Een forum waarop alle actoren uit de sector: makelaars – maatschappijen – serviceproviders – via lidmaatschap aanwezig kunnen zijn en waarbij te allen tijde vriendschaps- en zakenrelaties tussen de leden worden bevorderd. Hoe is jullie vriendenkring bestuurlijk georganiseerd? Het bestuursorgaan wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering van effectieve leden benoemd. De Voorzitter is afwisselend een makelaar of een vertegenwoordiger van een verzekeringsmaatschappij. Vandaag is Steve Sartor (FVF-lid Concordia) voorzitter en Heidi Delobelle (AG) Ondervoorzitter. De belangrijkste opdracht van het Bestuur is het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse evenementenkalender. Hoe kan men lid worden van jullie vriendenkring en welke rechten, plichten en voordelen brengt een lidmaatschap met zich mee? Met hoeveel zijn jullie inmiddels? De “effectieve leden” van de kring zijn zaakvoerders of directieleden van (her)verze- keringsmakelaars en directieleden en hogere kaderleden van (her)verzekeringsmaat- schappijen. KKVB staat ook open voor “toetredende leden”, die kunnen bijdragen tot het doel van de vereniging en door het Bestuursorgaan aanvaard worden. De leden betalen een jaarlijkse bepaalde bijdrage, die typisch €100,- bedraagt. De KKVB groeide in 2022 met 21 nieuwe leden en telt in totaal 206 leden. Wie zijn jullie leden en uit welke regio’s zijn deze voornamelijk afkomstig? Zij komen uit alle delen van het land, evenwichtig verdeeld tussen NL/FR, tussen makelaars en verzekeraars. De nadruk ligt de laatste jaren op verjonging en vervrouwelijking. Op welke activiteiten wordt door de leden nog steeds met veel animo teruggeblikt en welke veelbelovende activiteiten staan er geagendeerd? De events van de KKVB laten toe een netwerk van professionele relaties uit te bouwen, leerrijke debatten en conferenties bij te wonen en interessante en prestigieuze locaties te ontdekken. Informele “afterwork” meetings op originele locaties, worden afgewisseld – voor zover Covid het toelaat - met een viertal conferenties per jaar met sprekers die behoren tot de top van de sector, uit binnen- en buitenland. Op 6 oktober is, aansluitend op de algemene vergadering, een Tech event voorzien waar drie top sprekers uit Londen triggers en inzichten delen over de toekomst van onze sector op gebied van digitale technologieën. Naar het einde van het jaar volgt een debat met vier onlangs aangetreden CEO’s uit onze sector over de uitdagingen waar we vandaag en morgen voor staan. Meer info op www.kkvb.be.

Hoe lang bestaan jullie ondertussen en wat was destijds de drijfveer om jullie, afgezien van vriendschapsbanden, formeel te verenigen? Sinds 14 juni 1979 is de vzw opgericht. De vereniging heeft tot doelstelling om, binnen het Kempisch grondgebied, de vriendschapsbanden en samenwerking tussen erkende verzekeringsproducenten en hun medewerkers, afgevaardigden van verzekeringsmaatschappijen en zij die beroepshalve contacten met het verzekeringswezen hebben, te bevorderen in alle omstandigheden en de relaties tussen alle leden onderling en belangeloos te bevorderen. Hoe is jullie vriendenkring bestuurlijk georganiseerd? • Stroobants Bart, voorzitter (Sector Manager Leven & EB, Allianz Benelux nv) • Van Turnhout Rudy, ondervoorzitter & webmaster (Advocaat, GSJ advocaten) • Bosmans Stefan, secretariaat (Product Specialist P&C, Allianz Benelux nv) • Mares Rosita, penningmeester (Account Manager, Euromex nv) • Geerts Gert, juridische zaken (Advocaat, GSJ advocaten) • Lenssen Paul, public relations (Makelaar, Verzekeringen Lenssen) • Crommen Kathleen, sponsor manager (Advocaat, Schuermans advocaten) • Veraghtert Vicky, verslaggeving (Advocaat, Atrius Advocaten) Hoe kan men lid worden van jullie vriendenkring en welke rechten, plichten en voordelen brengt een lidmaatschap met zich mee? Met hoeveel zijn jullie inmiddels? De kandidaatstelling van de nieuwe leden gebeurt door middel van hiertoe bestemde formulieren, te bezorgen aan het Bestuursorgaan, of via het elektronische formulier op de website www.kempischeverzekeringskring.be. Het Bestuursorgaan beslist over het al dan niet toelaten van een nieuw lid met gewone meerderheid. Ereleden worden eveneens door het Bestuursorgaan aangeduid. Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor onbepaalde duur. Momenteel zijn we met 200 leden. Mits betaling van een lidmaatschap (€42,- vanaf 2023) kunnen leden zich inschrijven voor onze activiteiten aan de ledenprijs voor zichzelf en hun levenspartner. Niet-leden zijn zeker ook welkom maar betalen een hogere deelnameprijs. We organiseren 7 studieavonden per jaar waar iedere verzekeringsprofessional welkom is, en 1 daguitstap voor leden. Wie zijn jullie leden en uit welke regio’s zijn deze voornamelijk afkomstig? De meeste leden zijn afkomstig uit Antwerpse en Limburgse Kempen. We hebben ook nog enkele leden uit Vlaams-Brabant en uit Oost-Vlaanderen. Op welke activiteiten wordt door de leden nog steeds met veel animo teruggeblikt en welke veelbelovende activiteiten staan er geagendeerd? We focussen ons telkens op professionele sprekers (cf. Vrederechter Stephanie Jonckheere, Kamerlid/meester Servais Verherstraeten, Meester Liesbeth Franck, ...) en geven als opleidingsverstrekker ook FSMA-punten. De sessie van 14 juni met als gastspreker Paul Van Eesbeeck over de recente ontwikkelingen rond de 80%-regel kende een hoge opkomst en werd erg gesmaakt. Op 13 september ontvingen we nog prof.dr. Bram Devolder, en op 18 oktober komen 3 fondsbeheerders aan het woord: M&G, MAINFirst en Allianz Global Investors. Elk jaar hebben we tijdens onze statutaire algemene vergadering een niet-verzeke- ringsonderwerp, met sprekers zoals prof. Hendrik Vos, Jan Leyers en Martin Heylen. Uiteraard blikken de leden ook graag terug op de jaarlijkse daguitstappen (Mechelen, Rijsel, Namen, Gent, ..). Dit is telkens een zeer gesmaakt all-in event. Meer info op www.kempischeverzekeringskring.be.

Hoe lang bestaan jullie ondertussen en wat was destijds de drijfveer om jullie, afgezien van vriendschapsbanden, formeel te verenigen? Opgericht in 1994 door enkele inspecteurs en makelaars, bestaan we vandaag 28 jaar. Onze leden zijn verzekeringsmakelaars, inspecteurs, experten, schaderegelaars, afgevaardigden van maatschappijen en advocaten, evenwel zonder een syndicaat te willen zijn. Allen hebben we op één of andere manier een link met verzekeringen. Met regelmaat samen komen als vrienden en concullega’s is de boodschap. Collega`s, toeleveranciers uit de verzekeringswereld die op een ontspannen manier en toch constructief bezig zijn met leerstof of randinformatie, al dan niet in verband met verzekeringen. Natuurlijk is het netwerk van belang en zijn de professionele contacten mooi meegenomen. Correcte Informatie blijft belangrijk. Door de verzekeringsmaatschappijen worden bepaalde items die LVK opneemt niet altijd gegeven in hun scholingen. Na of voor de samenkomsten onderling ideeën uitwisselen, gezellig napraten over het gegeven item of nieuwtjes horen tijdens een diner, hoort er uiteraard ook bij. Hoe is jullie vriendenkring bestuurlijk georganiseerd? Als VZW hebben we de functie van Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penning- meester en 2 bestuursleden. Hoe kan men lid worden van jullie vriendenkring en welke rechten, plichten en voordelen brengt een lidmaatschap met zich mee? Met hoeveel zijn jullie inmiddels? Lid worden kan door in te schrijven via de website, of per mail of tijdens een meeting (sponsors krijgen een gratis lidmaatschap). De voordelen hiervan zijn:

  • Korting voor onze meetings, uitstappen, recepties (slechts €15,- in plaats van €25,- voor een meeting zonder diner en €55,- in plaats van €75,- voor een meeting met diner).
  • Alle foto’s en presentaties worden beschikbaar gesteld op onze website om terug te kunnen blikken of, om bij afwezigheid, toch te kunnen bekijken.
  • Elk lid kan op onze website gaan wanneer hij dit wenst.
  • Meestal is er gratis deelname aan bijvoorbeeld uitstappen of sportieve events die we organiseren.

Momenteel tellen we 101 leden maar werken we sinds de coronaversoepelingen terug aan een toename van het ledenaantal. Wie zijn jullie leden en uit welke regio’s zijn deze voornamelijk afkomstig? Onze leden komen vooral uit Limburg met uitzondering van enkele afgevaardigden van diverse maatschappijen of organisaties die buiten de provincie wonen. Ook sponsors (meestal verzekeraars of bedrijven die herstellingen of hulp aanbieden in het kader van verzekeringen) kunnen lid zijn. Op welke activiteiten wordt door de leden nog steeds met veel animo teruggeblikt en welke veelbelovende activiteiten staan er geagendeerd? Met LVK organiseren wij minsten 7 x per jaar een infoavond, telkens met een boeiende spreker over een onderwerp binnen ons vakgebied en daarnaast doen we uitstappen naar bedrijven. Ook enkele events of feestjes zitten in ons programma. Voor de sessies over verzekeringsonderwerpen ontvangen de leden FSMA-opleidingspunten. Voor de sessies waarvoor LVK een goedkeuring krijgt van de Balie zijn er zelfs juridische of niet-juridische punten voorzien. We hebben een agenda in opbouw voor het komende jaar. Er wordt vooral uitgekeken naar de spreekbeurten van advocaten, in het kader van diverse juridische toelichtingen. Zij worden immers altijd in verstaanbare taal gegeven. Ook bezoeken aan bedrijven met hersteldiensten voor voertuigen, herstelling na brand, opkuis na brand enz. komen aan bod. Meer info op www.limburgseverzekeringskring.be.

Hoe lang bestaan jullie ondertussen en wat was destijds de drijfveer om jullie, afgezien van vriendschapsbanden, formeel te verenigen? De vereniging werd op 24 april 1981 opgericht. De Kring heeft tot doel een ont- moetingsplaats te creëren voor makelaars en directieleden van verzekeringsmaat- schappijen. De afstand tussen makelaar en directie maatschappijen diende kleiner gemaakt te worden. Hoe is jullie vriendenkring bestuurlijk georganiseerd? In het bestuur zetelen 4 makelaars en 4 maatschappij-afgevaardigden, aangevuld met 1 vaste secretaris. Ons secretariaat zit bij de maatschappij AXA. Hoe kan men lid worden van jullie vriendenkring en welke rechten, plichten en voordelen brengt een lidmaatschap met zich mee? Met hoeveel zijn jullie inmiddels? Men kan lid worden door een aanvraag te doen via onze website of uitgenodigd te worden door een van onze leden als gast op een lunchvergadering. Effectief lid kunnen zijn: a. De personen die in een Belgische verzekeringsmaatschappij of in een vestiging of vertegenwoordiging in België van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij een beheers-, directie- of gelijkwaardige functie vervullen. b. De verzekeringsmakelaars die lid zijn of tenminste voldoen aan de criteria om lid te worden van een erkende beroepsvereniging. Afgevaardigden van verzekeringsmakelaars moeten voldoen aan de functieomschrijving onder a. Wij zijn momenteel met 171 leden. Wie zijn jullie leden en uit welke regio’s zijn deze voornamelijk afkomstig? Onze leden bestaan quasi uitsluitend uit verzekeringsmakelaars en maatschappij-verantwoordelijken. Dit aangevuld met enkele leden uit beroepsverenigingen. Onze makelaars komen enkel uit West- en Oost-Vlaanderen. De overige leden komen uit het volledige Vlaams landsgedeelte. Op welke activiteiten wordt door de leden nog steeds met veel animo teruggeblikt en welke veelbelovende activiteiten staan er geagendeerd? Enkele van onze succesvolle afgelopen activiteiten/sprekers waren:

- Hein Van Haesebrouck in de Ghelamco Arena. - Lionel D. voormalig teamleader van de Special Forces. - Jan Verheyen, filmregisseur. - Koen Geens in het oud gerechtsgebouw te Gent. - Voormalig Europees president Herman Van Rompuy. Op de agenda staan alvast volgende sprekers / locaties gepland:

  • Onze openingsvergadering van september zal doorgaan in de bedrijfsgebouwen van Barco te Kortrijk. Een bedrijfsbezoek en het culinaire worden daar aan elkaar gekoppeld.
  • In november ontvangen we Sofie Dutordoir, CEO NMBS. Dit zal doorgaan in een voormalig stationsgebouw.
  • In januari ontvangen we minister Vincent Van Quickenborne. Locatie nog te bepalen.

Meer info op www.verzekeringskringvlaanderen.be.

Lees hierna:

De slimste klant gaat bij een verzekeringsmakelaar!